OSNOVNE INFORMACIJE

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ljudskim potencijalima zajednički je projekt Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Studijski program je interdisciplinaran te je usmjeren na najnovije spoznaje iz područja menadžmenta, psihologije, prava, industrijskih odnosa, ekonomije i sociologije koje su povezane s uspješnim upravljanjem ljudskim potencijalima u suvremenim organizacijama. Glavne teme Studija odnose se na ulogu i aktivnosti službe ljudskih potencijala, privlačenje i odabir zaposlenika, razvoj ljudskih potencijala, praćenje radne uspješnosti, motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te radno pravo i radne odnose.

Studij traje tri semestra tijekom kojih studenti slušaju nastavu iz obveznih i izbornih kolegija, provode praktični rad pod mentorstvom te pišu završni rad. Završetkom Studija studenti stječu akademski naziv sveučilišni specijalist upravljanja ljudskim potencijalima.

Nositelj Studija je Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, a nastava se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

KOMPETENCIJE

Završetkom Studija polaznici će znati:

 • argumentirati važnost i ulogu strateškog promišljanja o ljudskim potencijalima i upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama
 • osmisliti strategiju upravljanja ljudskim potencijalima sukladnu viziji, misiji, strategijama i ciljevima organizacije (na nacionalnoj i međunarodnoj razini)
 • identificirati potrebe i ponudu ljudskih potencijala nužne za ostvarivanje strateških ciljeva organizacije
 • provesti analizu posla te izraditi opise poslova i liste kompetencija izvršitelja potrebne za uspješno obavljanje posla
 • razviti i evaluirati postupke privlačenja i selekcije ljudskih potencijala potrebne za ostvarivanje strateških ciljeva organizacije
 • razviti učinkovite sustave upravljanja radnom uspješnosti koji rezultiraju većom proizvodnosti i produktivnosti radnika, pravednim i poticajnim kompenzacijama za rad zaposlenika te usredotočenim programima dodatnog obrazovanja i razvoja zaposlenika
 • utvrditi potrebe te oblikovati, implementirati i evaluirati programe obrazovanja i razvoja te upravljanja karijerom
 • oblikovati i metodološki ispravno provesti istraživanje o praksi upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama
 • prepoznati i opisati kretanja na tržištu rada te utvrditi njihove implikacije na uspješnost upravljanja ljudskim potencijalima
 • objasniti problematiku radnog prava i opisati radne odnose odnosno ulogu sindikata i kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj
 • izračunati pokazatelje aktivnosti i monetarnih/financijskih koristi od ulaganja u različite aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima
 • razviti strategije internih komunikacija koje će rezultirati pozitivnom organizacijskom klimom i kulturom
 • prepoznati i ostvariti koristi koje proizlaze iz različitosti zaposlenika s obzirom na njihovu dob, spol, nacionalnost itd.
 • upotrijebiti vještine upravljanja grupama, sukobima i stresom u organizacijama

VODITELJI, TAJNICI I STRUČNO VIJEĆE

Voditelji studija su prof. dr. sc. Željko Jerneić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.

Tajnici studija su doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić Milka Rimac Bilušić, univ. spec. oec.

 

Stručno vijeće Studija koje je imenovao rektor Sveučilišta u Zagrebu čine:

 • izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić (Filozofski fakultet)
 • prof. dr. sc. Zvonimir Galić (Filozofski fakultet)
 • izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac (Pravni fakultet)
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (Ekonomski fakultet)
 • prof. dr. sc. Željko Jerneić (Filozofski fakultet)
 • prof. dr. sc. Alka Obadić (Ekonomski fakultet)
 • prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (Ekonomski fakultet)

STUDENTI

Studij je namijenjen pojedincima različitih struka koji se žele specijalizirati u području upravljanja ljudskim potencijalima ili steći neophodna znanja upravljanja ljudima unutar organizacija. Primjerice, koristan je:

 • stručnjacima za ljudske potencijale u profitnim i neprofitnim organizacijama općeg (npr. voditelji ljudskih potencijala, suradnici za ljudske potencijale, administratori za ljudske potencijale, poslovni partneri za upravljanje ljudskim resursima (engl. HR business partners)) ili specijalističkog profila (npr. specijalisti za privlačenje i odabir zaposlenika, analitičari posla, specijalisti za upravljanje radnim učinkom, specijalisti za sustave plaća i nagrađivanja, specijalisti za razvoj ljudskih potencijala, specijalisti za kontroling upravljanja ljudskim potencijalima, stručnjaci za radne odnose),
 • konzultantima za upravljanje ljudskim potencijalima,
 • menadžerima svih razina u profitnim i neprofitnim organizacijama,
 • konzultantima za organizacijska i menadžerska pitanja,
 • poduzetnicima,
 • sindikalnim povjerenicima.