UVJETI PRIJAVE

Na Studij se mogu upisati kandidati:

 1. sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem, i to:
 • predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem
 • odgovarajućim bolonjskim diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ostvarenih 300 ECTS bodova)
 • strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH na Sveučilištu u Zagrebu)
 1. prosječnom ocjenom studija većom od 3,5, odnosno kandidati s nižim prosjekom ukoliko prilože preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij

Dodatno, od studenata se očekuje poznavanje engleskog jezika.

PREDPRIJAVE

Svi kandidati zainteresirani za upis Studija trebaju popuniti obrazac predprijave kako bi iskazali svoj interes za upis u Studij.

  DOKUMENTI ZA PRIJAVU

  Studenti se na Studij prijavljuju na temelju Natječaja koji raspisuje Vijeće Studija. Tekst natječaja objavljuje se na stranicama Studija.

  Prijava na Studij uključuje sljedeće dokumente:

  1. Obrazac prijave [ DOWNLOAD]
  2. Diploma prethodnog(ih) studija (ovjerena preslika)
  3. Prijepis ocjena sa svih prethodnih razina studija
  4. Preporuke ukoliko je prosjek ocjena kandidata na prethodnim studijima bio niži od 3,50 (dvije preporuke)
  5. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
  6. Izvadak iz matice rođenih (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
  7. Životopis
  8. Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ukoliko kandidat dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj

  UPIS NA STUDIJ

  Pravo upisa na Studij imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete upisa te koji su odabrani putem selekcijskog postupka. Glavne odrednice selekcijskog postupka su prosjek ocjena na studiju i motivacijski razgovor.

  S kandidatima koji ostvare pravo upisa na Studij sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom se utvrđuju status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

  ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

  Rok za završetak Studija koji je pokriven školarinom, a koji se računa od dana početka nastave u prvom semestru do predaje završnog rada na ocjenu, je tri godine. Izvršavanje svih obaveza na Studiju uključuje polaganje obaveznih i potrebnog broja izbornih kolegija, provođenje praktičnog rada te izradu završnog rada.

  Iznimno, uz obrazloženi zahtjev studenta i na prijedlog Stručnog vijeća studija, voditelji Studija mogu odobriti produljenje trajanja studija uz plaćanje naknada za sve neispunjene obveze prema važećoj Odluci o naknadama za tekuću akademsku godinu. Krajnji rok za završetak Studija je šest godina od dana upisa na Studij, u što se ne računa rodiljni dopust, duža bolest i slično.

  ŠKOLARINA

  Školarina iznosi 14.000,00 kn po semestru, odnosno 42.000,00 kn za tri semestra koliko traje Studij.

  Dodatno, za svaki razlikovni kolegij koji studenti trebaju položiti jer nisu stekli potrebna formalna osnovna ekonomska, psihološka i/ili statistička znanja, potrebno je platiti 1.500,00 kn. Izvan uplaćene školarine su i troškovi prijave odnosno obrane specijalističkog rada u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn.

  Školarinu je moguće platiti jednokratno ili u nekoliko rata.